ગુજરાતી લેખન અક્ષર 2024

₹299   ₹325(8% off)

₹301.99 (including 1% GCC સહાય ફંડ)

GCC BOOKS STORE:
CCE, DySO, નાયબ મામલતદાર અને GPSC 1-2 માટે

ગુજરાતી લેખન

નિબંધ, વિચારવિસ્તાર સારલેખન,ઓય પત્ર-અરજી-અહેવાલ લેખન, ચર્ચાપત્ર,. ગદ્યાર્થગ્રહણ પત્રકાર પરિષદ, ઔપચારિક ભાષણો, સંવાદલેખન,અનુવાદ, પ્રચારના માધ્યમનું નિવેદન,કાવ્યાર્થગ્રહણ

વિશેષતાઓ:

જીપીએસસી વર્ગ 1-2 ની મુખ્ય પરીક્ષા માટે

CCE મુખ્ય પરીક્ષા માટે

સીટીઓ ની વર્ગ-2 મુખ્ય પરીક્ષા માટે

પી.એસ.આઈ/પી.આઈ ની પરીક્ષા માટે

ડે. સેક્શન અધિકારી / નાયબ મામલતદારની મુખ્ય પરીક્ષા માટે

ધો. વર્ગ 10, 11-12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે

ગુજરાતી મુખ્ય વિષય રાખનાર કોલેજના વિધાર્થીઓ માટે

ગુજરાતી શીખવતા શિક્ષકો-અધ્યાપકો માટે
અગાઉની પરીક્ષાનાં પ્રશ્નપત્રો સહિત

MRP 325
ઘરે બેઠા 299

ઓર્ડર 9574305710

https://t.me/gccbooksstore/10627More Products